Systém řízení svozu a likvidace odpadu WinyX envi je rozdělen do několika modulů zpracovávajících činnosti spojené se svozem a likvidací odpadu. Svou koncepcí a robustností je určen především středním a velkým zákazníkům v typu svozová společnost a technické služby pro města a obce.

Smlouvy

Sleduje a vyhodnocuje obchodní a marketingové aktivity. Modul zajišťuje přehlednou a podpornou evidenci jednotlivých likvidačních míst, včetně cen, platností a všech souvisejících náležitostí.

Dispečer

Sleduje a vyhodnocuje provozní a dopravní aktivity. Systém umožňuje ve svých evidencích podrobně nad jedním „Denním záznamem“ vytvářet různé varianty jízd, či vytvářet jízdy i bez denních záznamů

Hlášení a sklad

Vyhodnocuje pohyby a stavů odpadů jak na jednotlivých LM koncového uživatele, tak i na koncových zařízeních, kam odpady koncového uživatele směřují. Systém agreguje všechny potřebné informace pro tvorbu všech zákonných hlášení, případně vytváří podklady pro jejich vyplnění

Váha

Sleduje a vyhodnocuje skládkové činnosti a činnosti, jež přímo souvisí se stacionárním vážícím zařízením. Systém umožňuje ve svých evidencích podrobně evidovat jednotlivá vážení, včetně všech souvisejících podkladů

Jádrem systému WinyX fin je komplexní vedení ekonomických a účetních agend s využitím dílčích modulů pokladny, banky, dodavatelských a odběratelských faktur a skladů. Systém je plně kompatibilní s provozním systémem Winyx envi bez nutnosti přepisování dat potřebných pro účtování obchodních případů

Účetnictví

Sleduje a vyhodnocuje obchodní a marketingové aktivity. Modul zajišťuje přehlednou a podpornou evidenci jednotlivých likvidačních míst, včetně cen, platností a všech souvisejících náležitostí.

Banka

Sleduje a vyhodnocuje provozní a dopravní aktivity. Systém umožňuje ve svých evidencích podrobně nad jedním „Denním záznamem“ vytvářet různé varianty jízd, či vytvářet jízdy i bez denních záznamů.

Sklad materiálu

Vyhodnocuje pohyby a stavů odpadů jak na jednotlivých LM koncového uživatele, tak i na koncových zařízeních, kam odpady koncového uživatele směřují. Systém agreguje všechny potřebné informace pro tvorbu všech zákonných hlášení, případně vytváří podklady pro jejich vyplnění.

Systémy speciálních agend WinyX spec jsou balíkem rozšiřujících modulů k agendám WinyX envi a WinyX fin a jsou vytvořené speciálně pro naše klienty. Moduly obsahují manažerské nástroje, správu obchodních případů, docházkové terminály. Součástí kolekce jsou rozhraní (interface) pro potřeby a návaznosti na jiné externí systémy.

Evidence veřejného osvětlení

Vedení evidence o všech světelných bodech a jejich připojení. Evidence vlastnických vztahů, provedené údržby, platností revizí, vydaného materiálu i podrobná evidence provedených úkonů. Systém eviduje spotřebu elektrické energie a umí ji rozpočítat do každého světelného bodu, či přípojného místa. Systém má GPS lokaci a umí celou síť efektivně zobrazovat na mapách.

Logistické systémy

Řeší speciální vazby na systémy sledování vozidel a dopravních prostředků včetně vzájemného sdílení dat. Systém je možné připojit k libovolnému GIS prostředí, pracujícímu v terminálovém prostředí. V současnosti naše systémy spolupracují se systémy společností Digitech s.r.o. (systém Plantour), Radium, spol. s.r.o. (systém Fleatwere) a GX Solutions a.s. (GX Municipal).

Elektronická podatelna

Je systémem pro evidenci oběhu dokladů ve firmě. Sleduje a digitalizuje veškerý oběh písemností, jejich elektronizaci a následné zpracování, včetně firemního Work Flow. Systém využívá služeb MS Sharepoint server.

Evidence docházky

Tato specializovaná agenda na evidenci docházky a její vyhodnocování je propojena se systémem WinyX envi a umožňuje vzájemné vyhodnocování provozně technických dat spolu s evidencí docházky a následného napojení do libovolného mzdového systému.

Zákaznické centrum

Agenda na sběr podnětů a vzájemnou komunikaci se zákazníkem. Systém umožňuje sběr objednávek, vyhodnocování reklamací a stížností, stejně jako sběr podnětů a ohlasů. Systém se skládá s tenkého veřejného klienta (webová aplikace) a neveřejné části integrované do systému WinyX©.

Správa hřbitova

V modulu je efektivně vedena evidence o hrobových místech, kolumbáriích a vsypových loučkách, je vedena evidence zemřelých, evidence nájemců hrobových míst, aktuálních majitelů a plátců. Systém umožňuje tvorbu nájemních smluv, sledují se platnosti uzavřených smluvních vztahů s navazující tvorbou faktur a sledování plateb nájmů a služeb spojených s údržbou hrobového místa. Přehledné vyhledávání jednotlivých hrobových míst podle vybraných parametrů, možnost identifikace hrobu s vazbou na GPS souřadnice.

Aktivací zákaznického účtu portálu WinyX place, v koordinaci s vaší svozovou firmou, nastavíte nové možnosti komunikace.

Pro automatizovaný vstup informací ze svozové společnosti je nutné k produktu WinyX place aktivovat službu WinyX connect, která je komunikačním portálem mezi svozovou společností a aplikací WinyX place a zajišťuje online přenos dat a souvisejících dokumentů.

Systém pro evidenci odpadového hospodářství nabízí dokonalý přehled o odpadovém hospodářství radnicím a občanům.

Vyvinuli jsme ho v lednu 2021 jako reakci na novou legislativu zákon č. 541/2020 Sb. Jedná se o zcela nový motivační systém pro domácnosti a obce. Vede uživatele mimo jiné k tomu, aby šetřili své peníze spojené s platbami za likvidaci odpadu.

Aplikace WinyX evid je určena původcům odpadů, kteří mají podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. povinnost vést průběžnou evidenci odpadů za svoje provozovny.

Záznamy průběžné evidence je možné do aplikace vkládat ručně jednotlivě podle dodaných písemných podkladů svozových společností, jako jsou vážní lístky nebo přehledy o nakládání s odpady za původce.
Efektivněji a rychleji lze získat data do aplikace WinyX evid od svozové společnosti službou WinyX connect, která je komunikačním portálem mezi svozovou společností a aplikací WinyX edit a zajišťuje po dohodě se s konkrétní svozovou společností online přenos dat a souvisejících dokumentů k průběžným evidencím odpadů původce.

V aplikaci WinyX evid lze na základě vedení průběžných evidencí sestavit Hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 20.

Sestavené hlášení je možno ověřit formálně prostřednictvím validační služby a v případě úspěšného výsledku ověření zaslat ve finální datové podobě (formát .xml) prostřednictvím webové služby přímo do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP.

Od roku 2025 se již vedení průběžných evidencí bude řídit nahrazující vyhláškou 273/2021 Sb. a v aplikaci budou dostupné nové formuláře souhrnných údajů z průběžné evidence, tj. roční hlášení, které tvoří přílohu č. 13 vyhlášky č. 273/2021 Sb., a to na následujících listech:
§ list 1 – Identifikace,
§ list 2 – Souhrnné údaje,
§ list 5 – Údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady

Potřebujete spojit aplikaci WINYX envi, Winyx edit, WinyX place nebo jinou aplikaci kolekce WinyX s externím datovým zdrojem?
K tomu lze použít naši službu Winyx connect.

Služba Winyx connect je napsaná prostřednictvím nejnovějších technologií, jako je REST Api, mikroslužby gRPC a je určená nejen pro společnosti používající produkty kolekce WinyX, ale i pro software třetích stran.

Je schopna přenášet nejen data, ale i zprostředkovat spojení s DMS systémem Sharepoint, Alfresco (přenos dokumentů) nebo i jiným DMS systémem na základě požadavků zákazníka.

Chcete zefektivnit práci Vašich dispečerů?
Máme pro Vás kompletní řešení ve formě softwarové novinky e-Dispečer. ‌ ‌

E-Dispečer je jedinečný systém, který propojí požadavky Vašich klientů s Vaším vozovým parkem.

Eviduje všechny požadavky na svoz odpadu

 • Složí všechny jízdy tak, aby se na žádný z dosavadních či nových požadavků na svoz nezapomnělo.
 • Jízdy budou efektivní, aby se zbytečně neprodražovaly.
 • Mapka ukazuje aktuální i historické svozy v terénu.
 • Jednoduchá příprava podkladů.
 • Fakturace.
 • Umožňuje vyplnění formulářů nutných k ohlášení svozu nebezpečného odpadu.

Je chytrou nadstavbou systému WinyX

 • S tímto softwarem mají bohaté zkušenosti četné odpadářské firmy v Česku, na Slovensku i v Polsku.
 • Je plně automatizovaný, přehledný, spolehlivý

 • Je uživatelsky velice příjemný.
 • Usnadňuje náročnou práci dispečerům odpadářských společností.
 • Partneři produktů WinyX©